Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden REDS BV (JDS Technics BV)

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle orders, hetzij in het kader van een verkoop, hetzij in het kader van een aannemingsovereenkomst. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn alleen dan aan ons tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.
 2. Tenzij anders schriftelijk bedongen, gelden onze monsters, tekeningen, afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de koper/opdrachtgever/afnemer ingeroepen worden om hetzij de afneming of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking of schadevergoeding te vorderen. zo kunnen wij behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst nimmer aansprakelijk gesteld worden wegens de eventuele ongeschiktheid van onze producten voor de speciale doeleinden waartoe ze door de koper/ opdrachtgever /afnemer bestemd werden.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend. Geen schadevergoeding kan geëist worden in buitengewone omstandigheden of gevallen van overmacht zoals oorlog, oorlogsgevaar, onlusten, brand of andere vernietigingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, of mislukkingen van de productie, tekortkomingen door onze leveranciers enz… deze opsomming zijnde niet beperkend.
 4. De goederen worden op risico en kosten van de verkoper tot aan de voet van het gebouw van de koper/ opdrachtgever/ afnemer gebracht. De cliënt dient de toegankelijkheid met een bestelwagen tot aan de voet van het gebouw te verzekeren.
 5. Alle geleverde diensten en materialen welke niet uitdrukkelijk op de offerte of bestelbon werden vermeld zullen in regie worden aangerekend naar aanleiding van de afrekening van de opdracht.
 6. Alle facturen zijn betwistbaar binnen de 14 dagen na datum van ontvangst per aangetekende briefwisseling.
 7. JDS technics BV behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande verwittiging elke leveringen of uitvoering onmiddellijk te schorsen ingeval een factuur niet betaald is binnen de 15 dagen na de vervaldag.
 8. De facturen zijn contant betaalbaar, behoudens gestelde vervaldag. Ingeval van wanbetaling brengen de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op vanaf de factuurdatum van 15% per jaar. Tevens wordt ten titel van schadevergoeding wegens administratiekosten de hoofdsom verhoogd met een forfaitair bedrag van 15% en met een minimum van €50 eveneens van rechtswege zonder ingebrekestelling.
 9. Zolang de goederen niet betaald zijn blijven de goederen eigendom van de verkoper, zelfs indien zij zijn ingebracht in een onroerend goed. Intussen is het de afnemer/opdrachtgever/koper verboden te verhuren, te verkopen, te exporteren, te verpanden, of er op welke wijze ook over te beschikken en er enige verandering aan te brengen, die de waarde ervan zou verminderen. De schending van de huidige clausule maakt art. 491 S.W. van toepassing.
 10. Alle eventuele waarborgen zijn fabriekswaarborgen, waarvoor de verkoper zelf geen enkele verantwoordelijkheid opneemt. Deze opgegeven waarborgen lopen telkens vanaf de dag waarop de goederen geleverd werden of dienen afgenomen te worden. Nochtans zal elke garantie komen te vervallen, indien de aangegeven gebruiksaanwijzing niet werd opgelegd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld. Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen onze verplichtingen zich steeds beperken tot de kosteloze vervanging van de geleverde goederen zonder bovendien tot enige schadevergoeding, uit welke oorzaak ook, te kunnen gehouden zijn. buiten onze verantwoordelijkheid.. Om ontvankelijk te zijn dienen alle klachten binnen een termijn van 8 dagen bij aangetekend schrijven gericht te worden aan de verkoper/ aannemer.
 11. Het hierboven bedongene houdt geen verzaking in aan ons recht om ingeval van wanprestatie van de koper/opdrachtgever/afnemer hetzij de ontbinding, hetzij de verbreking van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen. Indien de verkoop/aanneming wordt ontbonden of verbroken lastens de koper/opdrachtgever/ afnemer zal deze ons wegens uitgezette kosten een gedorven winst, een schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van de verkoop- of aannemingssom, onverminderd het recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien een omvangrijker schade kan worden bewezen.
 12. Voor alle geschillen geldt uitsluiten de bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde.